Triển lãm và Hội nghị Quốc tế về Công nghệ Kính tại Việt Nam lần thứ 3 - Sự kiện 2018 -