CHINACHEM 2013 - Triển lãm Công nghiệp Hoá chất Trung Quốc lần thứ 10 tại Việt Nam - Sự kiện 2012 - 2013 -